سامانه آموزشی موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی را به همراه داشته باشید
موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی
در آزمون پایان دوره به راحتی شرکت کنید
اعلان رویدادهای مهم دوره را دریافت کنید
با هم دوره ای های خود به گفتگو بپردازید و در تالارهای گفتگو شرکت کنید
با سامانه آموزشی موسسه نیروی انسانی شهید مهدوی

هر زمان و مکان؛ آخرین مطالب به روز شده ی تابلوی اعلانات را مطالعه کنید. از محتوای آموزشی موجود در دوره استفاده کنید، آخرین فعالیت های انجمن را مطالعه کنید، و درنهایت پیشرفت عملکرد خود، در دوره ثبت نام شده را به همراه داشته باشند.