درس‌های موجود

برگزاری دوره آموزشی "حقوق شهروندی"‏ ویژه "پرسنل دانشگاه فنی حرفه ای"

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911 فروردین 97

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 فروردین ماه 97

شروع ثبت نام : 28 بهمن ماه 96شروع دوره : 28 بهمن ماه 96پایان د...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646

شروع ثبت نام : 9 آبان ماه 96شروع دوره : 16 آبان ماه 96پایان د...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 بهمن ماه 96

شروع ثبت نام : 26 دی ماه 96شروع دوره : 26 دی ماه 96پایان دوره :...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 دی ماه 96

شروع ثبت نام : 10 دی ماه 96شروع دوره : 10 دی ماه 96پایان دوره ...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 فروردین ماه 97

شروع ثبت نام : 28 بهمن ماه 96شروع دوره : 28 بهمن ماه 96پایان د...

بدو خدمت معلمان کد دوره 91402409 آبان 96 پایگاه علم و پرواز

کد دوره : 91402409مدت دوره :54 ساعتشروع دوره :21 آبان ماه 96پایا...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 بهمن ماه 96

شروع ثبت نام : 26 دی ماه 96شروع دوره : 26 دی ماه 96پایان دوره :...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265

شروع ثبت نام : 02 آبان ماه 96شروع دوره:  02 آبان ماه 96تاریخ ...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 فروردین ماه 97

شروع ثبت نام : 28 بهمن ماه 96شروع دوره : 28 بهمن ماه 96پایان د...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 دی ماه 96

شروع ثبت نام : 4 دی ماه 96شروع دوره:  4 دی ماه 96تاریخ برگزا...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006

شروع ثبت نام : 02 آبان ماه 96شروع دوره:  02 آبان ماه 96تاریخ ...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 فروردین ماه 97

شروع ثبت نام : 28 بهمن ماه 96شروع دوره : 28 بهمن ماه 96پایان د...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 بهمن ماه 96

شروع ثبت نام : 26 دی ماه 96شروع دوره : 26 دی ماه 96پایان دوره :...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 دی ماه 96

شروع ثبت نام : 4 دی ماه 96شروع دوره:  4 دی ماه 96تاریخ برگزا...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 فروردین ماه 97

آموزش مبانی نرم افزارهای  " Word و Powerpoint  و photoshop ،جستجو د...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 دی ماه 96

آموزش مبانی نرم افزارهای  " Word و Powerpoint  و photoshop ،جستجو د...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414

آموزش مبانی نرم افزارهای  " Word و Powerpoint  و photoshop ،جستجو د...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 بهمن ماه 96

آموزش مبانی نرم افزارهای  " Word و Powerpoint  و photoshop ،جستجو د...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 - نیمه دوم مهر ماه96

آموزش مبانی نرم افزارهای  " Word و Powerpoint  و photoshop ،جستجو د...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 دی ماه 96

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 - نیمه دوم مهر ماه96

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 فروردین ماه 97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 بهمن ماه 96

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

دوره آموزش و پرورش سند تحول بنیادینکد دوره : 9140209516 ساعت ...

درس پژوهی کد دوره 99506117 اردیبهشت ماه 97

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهیکد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911 اردیبهشت 97

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 اردیبهشت 97

شروع ثبت نام : 22 فروردین ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 25 ار...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 اردیبهشت 97

شروع ثبت نام : 22 فروردین ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 23 ار...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 اردیبهشت ماه 97

شروع ثبت نام : 22 فروردین ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 21 ار...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 اردیبهشت ماه 97

شروع ثبت نام : 22 فروردین ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 14 ار...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 اردیبهشت 97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 - اردیبهشت 97

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 اردیبهشت 97ش...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 - خرداد 97

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 خرداد 97شرو...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911 خرداد 97

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 خرداد 97

شروع ثبت نام : 25 اردیبهشت ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 20 ...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 نیمه دوم اردیبهشت 97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 خرداد 97

شروع ثبت نام : 24 اردیبهشت ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 18 خ...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 نیمه دوم اردیبهشت ماه 97

شروع ثبت نام : 14 اردیبهشت ماه 97شروع دوره : 14 اردیبهشت ماه...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 خرداد ماه 97

شروع ثبت نام : 22 اردیبهشت ماه 97شروع دوره:  22 اردیبهشت ما...

درس پژوهی کد دوره 99506117 خرداد ماه 97

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهیکد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911 مرداد 97

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 مرداد 97

شروع ثبت نام : 21 خرداد ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 23 مردا...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 مرداد ماه 97

شروع ثبت نام : 13 خرداد ماه 97شروع دوره:  13 خرداد ماه 97پایا...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 مرداد 97

شروع ثبت نام : 13 خرداد ماه 97شروع دوره:  13 خرداد ماه 97پایا...

درس پژوهی کد دوره 99506117 مرداد ماه 97

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهیکد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 مرداد 97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 مرداد ماه 97

شروع ثبت نام : 9  خرداد ماه 97شروع دوره:  10 خرداد ماه 97پای...

محتوای ازمون انتخاب و انتصاب مدیران

دوره "انتخاب و انتصاب مدیران"شامل چهار دوره : مبانی برن...

انتخاب و انتصاب مدیران - سال تحصیلی 97-98

دوره "انتخاب و انتصاب مدیران"شامل چهار دوره : مبانی برن...

دوره آموزشی مدیریت کلاس - کد دوره 91401522

دوره آموزشی “مدیریت کلاس”با کد دوره 91401522شروع دوره:  8 ...

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی کد دوره : 91401009

دوره آموزشی “اصول و فنون مشاوره و راهنمایی”شروع دوره:...

سازمان و قوانین آموزش و پرورش - کد دوره 91400482

دوره آموزشی “سازمان و قوانین آموزش و پرورش”شروع دوره:...

مبانی برنامه ریزی درسی کد دوره : 91400496

دوره آموزشی "مبانی برنامه ریزی درسی"شروع دوره:  8 اردیبه...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 شهریور 97

شروع دوره:  10 شهریور ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 23 شهریو...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911 شهریور 97

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 شهریور97

شروع دوره:  10 شهریور ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 23 شهریو...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 شهریور ماه 97

شروع دوره:  10 شهریور ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 23 شهریو...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 شهریور97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

درس پژوهی کد دوره 99506117 شهریور ماه 97

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهیکد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 شهریور 97

شروع دوره:  10 خرداد ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 25 شهریو...

دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی) کد دوره : 99506152 شهریور97

دوره آموزشی "هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)"با ...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265مهر ماه 97

شروع دوره: ۷ مهر ۹۷پایان ثبت نام در دوره : ۲۵ مهر ماه 97-----...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911 مهر ماه 97

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 مهر ماه 97

شروع دوره: ۷ مهر ۹۷پایان ثبت نام در دوره : ۲۵ مهر ماه ۹۷---...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 مهر ماه 97

شروع دوره:  10 شهریور ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 23 شهریو...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 مهر ماه 97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

درس پژوهی کد دوره 99506117 مهر ماه 97

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهیکد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 مرداد 97

شروع دوره:  10 خرداد ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 25 شهریو...

دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی) کد دوره : 99506152 مهر ۹۷

دوره آموزشی "هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)"با ...

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی کد دوره : 91401009 آبان و اذر 97

دوره آموزشی “اصول و فنون مشاوره و راهنمایی”شروع دوره: ...

دوره آموزشی مدیریت کلاس - کد دوره 91401522 آبان و اذر 97

دوره آموزشی “مدیریت کلاس”با کد دوره 91401522شروع دوره: ۲۰...

سازمان و قوانین آموزش و پرورش - کد دوره 91400482 آبان و اذر 97

دوره آموزشی “سازمان و قوانین آموزش و پرورش”شروع دوره: ...

مبانی برنامه ریزی درسی کد دوره : 91400496 آبان و اذر 97

دوره آموزشی "مبانی برنامه ریزی درسی"شروع دوره: ۲۰  آبان ...

دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی) کد دوره : 99506152 آبان و اذر 97

دوره آموزشی "هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)"با ...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 آبان و اذر 97

شروع دوره: ۲۰  آبان ۹۷پایان ثبت نام در دوره : ۱۳ آذر ماه 9...

درس پژوهی کد دوره 99506117 آبان و اذر 97

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهیکد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 آبان و اذر 97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 آبان و اذر 97

شروع دوره: ۲۰  آبان ۹۷پایان ثبت نام در دوره : ۱۳ آذر ماه 9...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 آبان و اذر 97

شروع دوره: ۲۰  آبان ۹۷پایان ثبت نام در دوره : ۱۳ آذر ماه 9...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911 آبان و اذر 97

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 آبان و اذر 97

شروع دوره: ۲۰  آبان ۹۷پایان ثبت نام در دوره : ۱۳ آذر ماه 9...

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی کد دوره : 91401009 دی ماه 97

دوره آموزشی “اصول و فنون مشاوره و راهنمایی”شروع دوره: ...

دوره آموزشی مدیریت کلاس - کد دوره 91401522 دی ماه 97

دوره آموزشی “مدیریت کلاس”با کد دوره 91401522شروع دوره: ۱۵ ...

سازمان و قوانین آموزش و پرورش - کد دوره 91400482 دی ماه 97

دوره آموزشی “سازمان و قوانین آموزش و پرورش”شروع دوره: ...

مبانی برنامه ریزی درسی کد دوره : 91400496 دی ماه 97

دوره آموزشی "مبانی برنامه ریزی درسی"شروع دوره: ۱۵ آذر ۹۷...

دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی) کد دوره : 99506152 دی ماه 97

دوره آموزشی "هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)"با ...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 دی 97

شروع دوره: ۱۵ آذر ۹۷پایان ثبت نام در دوره : ۳۰ دی ماه 97-----...

درس پژوهی کد دوره 99506117 دی ماه 97

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهیکد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 دی ماه 97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 دی ماه 97

شروع دوره: ۱۵ آذر ۹۷پایان ثبت نام در دوره : ۳۰ دی ماه 97-----...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 دی ماه 97

شروع دوره: ۱۵ آذر ۹۷پایان ثبت نام در دوره : ۳۰ دی ماه 97-----...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911 دی ماه 97

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 دی ماه 97

شروع دوره: ۱۵ آذر ۹۷پایان ثبت نام در دوره : ۳۰ دی ماه 97-----...

سند تحول بنیادی - کددرس :91402095

دوره آموزشی "سند تحول بنیادین"شروع دوره:  12 آبان ماه 97پا...

بدو خدمت معلمان _ کد دوره : 91402409 (نوبت چهارم)

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «بدو خدمت معلمان» با ک...

بدو خدمت معلمان _ کد دوره : 91402409 (نوبت اول)

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «بدو خدمت معلمان» با ک...

بدو خدمت معلمان _ کد دوره : 91402409 (نوبت سوم)

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «بدو خدمت معلمان» با ک...

کارگاه مهارت های ارتباطی ویژه معلمان

چیستی و هدف کارگاه: این کارگاه به منظور اندیشه ورزی م...

دوره آموزشی حضوری "برنامه درسی ملی" ویژه معلمین منطقه 6 سال 97 متوسطه دوم

دوره آموزشی حضوری برنامه درسی ملیکد دوره : 91400496مدت دور...

دوره آموزشی حضوری "اصول طراحی آموزشی" ویژه معلمین منطقه 6 سال 97 متوسطه دوم

دوره آموزشی حضوری اصول طراحی آموزشیکد دوره : 91400457مدت د...

دوره آموزشی حضوری "روش ها و فنون تدریس" ویژه معلمین منطقه 6 سال 97

دوره آموزشی حضوری روش ها و فنون تدریسکد دوره : 91400312مدت ...

دوره آموزشی حضوری "اصول طراحی آموزشی" ویژه معلمین منطقه 6 سال 97 متوسطه اول

دوره آموزشی حضوری اصول طراحی آموزشیکد دوره : 91400457مدت د...

دوره آموزشی حضوری "برنامه درسی ملی" ویژه معلمین منطقه 6 سال 97

دوره آموزشی حضوری برنامه درسی ملیکد دوره : 91400496مدت دور...

دوره آموزشی حضوری "بدو خدمت معلمان" ویژه معلمین منطقه 6 سال 97

دوره آموزشی حضوری بدو خدمت معلمانکد دوره : 91402409مدت دور...

دوره آموزشی حضوری "اصول طراحی آموزشی" ویژه معلمین منطقه 6 سال 97

دوره آموزشی حضوری اصول طراحی آموزشیکد دوره : 91400457مدت د...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 ویژه معلمین منطقه 6 سال 97

شروع ثبت نام : 30 اردیبهشت ماه 97شروع دوره : 1  خرداد ماه 97ا...